آواز ایرانی (بانوان)

 

فارغ التحصیل هنرستان موسیقی

کارشناسی موسیقی از دانشگاه تهران

فراگیری ردیف آوازی نزد خانم شیرین محمدی

 

یکشنبه

https://modafinilshop24.com