موسیقی کودکان (ارف) - کر کودکان

 

دوره مربیگری موسیقی کودک سودابه سالم

کارگاه مربیگری موسیقی کودک پروفسور ولفگانگ هارتمن (فروم بین المللی ارف شولورک)

کارگاه مربیگری موسیقی کودک پروفسور باربارا هسلباخ (رئیس دانشکده کارل ارف موزارتیوم اتریش)

 

سه شنبه