پیش ثبت نام

نام *
ورودی نامعتبر است

نام خانوادگی*
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیکی*
ورودی نامعتبر است

شماره تماس ثابت*
ورودی نامعتبر است

شماره تلفن همراه *
ورودی نامعتبر است

09128888888

تاریخ تولد*
/ / ورودی نامعتبر است

هنرجويان محترم توجه داشته باشند، زمان كلاس با توجه به ساعت خالي موجود و با توجه به ليست كلاس و زمان حضور استاد مربوطه تعيين ميگردد.

روز - ساز - زمان*
ورودی نامعتبر است

زمان برگزاري كلاسها در سه نوبت صبح:(١٣-١٠) ظهر:(١٦-١٣) و عصر:(١٩-١٦) ميباشند

اعتبار سنجی*

  تازه کردنورودی نامعتبر است