کلاس ساز روز استاد زمان کلاس
     
     
     
     
قانون یکشنبه پریچهر خواجه صبح - ظهر - عصر
کمانچه-کمانچه کودکان یکشنبه فیروزه رئیس دانا عصر
آواز سنتی (بانوان) یکشنبه فیروزه رئیس دانا عصر
فلوت  دوشنبه شهرام رکوعی ظهر - عصر
   
موسیقی کودکان (ارف) سه شنبه  مونا عرب ظهر
موسیقی کودکان (ارف) سه شنبه  بهتاش داورپناه عصر
کر کودکان  سه شنبه   بهتاش داورپناه  ظهر - عصر
سنتور چهارشنبه  نازپری خواجه  عصر
قانون چهارشنبه پریچهر خواجه ظهر - عصر
قانون پنج شنبه پریچهر خواجه صبح - ظهر - عصر
     

 

 

https://phentermine365.com/phentermines-effects-body